Let op Cookies worden op deze website gebruikt voor de beste gebruikerservaring. Indien u verder gaat, gaat u akkoord met het ontvangen van cookies van deze website. Verder

Snelle levering Franco vanaf € 100,-                     Altijd 2 jaar garantie!            Laat u  aankoop door ons adviseren

Algemene Voorwaarden

1. Onze aanbiedingen en prijslijsten zijn steeds vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld.
 Orders zijn voor ons slechts bindend door en na onze schriftelijke of feitelijke aanvaarding.
 
2. Tenzij anders vermeld gelden onze prijzen franco Nederlandse bestemming, inclusief verpakking, doch exclusief eventuele licentiekosten, belastingen en rechten welke vóór aflevering van een order van kracht mochten zijn geworden. Bovendien behouden wij ons het recht voor de gevolgen van binnenlandse of buitenlandse monetaire maatregelen in onze prijzen door te berekenen. In geval de prijsverhoging meer dan 5% van het totaalbedrag bedraagt, heeft de koper het recht binnen zeven dagen door een schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden. Heeft levering reeds plaatsgevonden, dan is koper gehouden op eigen kosten voor retourzending zorg te dragen.
 
3. Weborders geschieden altijd op basis van vooruitbetaling.
 
4. De geleverde zaken blijven ons eigendom totdat door koper onherroepelijke betaling heeft plaatsgevonden. Bij ontbinding der overeenkomst zullen wij het recht hebben de niet betaalde zaken zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade.
 
5. Indien binnen 14 dagen na ontvangst van de zaken ons van de zijde van de koper geen schriftelijke klachten heeft bereikt,     worden de zaken geacht te zijn goedgekeurd en geaccepteerd. Retourzendingen worden uitsluitend aangenomen na onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring en mits ze ons franco worden toegezonden.
 
6. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, voortspruitende uit enige defect aan het geleverde, te late levering, bedrijfsstilstand, vergoeding,van lonen, winstderving en/of soortgelijke omstandigheden, eventueel voortvloeiend uit de levering, doch tot de levering zelf niet behorend. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door ons personeel of door derden, die door ons bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld. Het bedrag van de aansprakelijkheid kan nooit meer bedragen dan het aan koper voor de koopovereenkomst in rekening gebrachte bedrag , exclusief BTW.
Wij zijn in geen geval gehouden tot restitutie van rechten heffingen welke niet door het Rijk gerestitueerd worden.
 
7. Voor alle bij ons geplaatste orders gelden onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden. Indien op gemengde overeenkomsten meerdere soorten algemene voorwaarden toepassing vinden, vindt die soort toepassing, welke is bedoeld voor het betreffende type overeenkomst. Onze Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn ook van toepassing ingeval zij mochten afwijken van de inhoud van eventueel door de koper gestelde voorwaarden, of indien de toepasselijkheid van onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden daarin mocht zijn uitgesloten. Door het plaatsen van zijn order wordt de koper geacht daarmede akkoord te gaan. Indien op bepaalde punten afwijkende voorwaarden zijn overeengekomen blijven voor al het overige onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van kracht.
 
8. Van een wijziging in de toepasselijke Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt koper voorafgaand schriftelijk op de hoogte gesteld.
 
9. Alle geschillen welke tussen partijen mochten rijzen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats van onze keuze. Op deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zal het Nederlandse recht van toepassing zijn.